LOGO_H.jpg

תמיכות שנה 2021

ברוכים הבאים לאתר התמיכות המקוון של עיריית הרצליה !

 לתשומת ליבכם,

המועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה לשנת 2021 הסתיים והיה עד ליום 22/2/2021(להלן "המועד הקובע").

שימו לב!

בתאריך 23/2/2021 האתר ננעל ולא ניתן להגיש בקשות חדשות לשנת 2021.
 
מבקשי תמיכה שהגישו בקשה עד המועד הקובע, קרי עד ליום 22/2/2021, יכולים להיכנס כעת לבקשת התמיכה באתר ולהשלים את יתר המסמכים החסרים ו/או לתקן בהתאם להערות הקיימות באתר, ככל וישנן .
 
לאחר מילוי מס' העמותה והסיסמא ניתן להיכנס לבקשת התמיכה באמצעות לחיצה על אפשרות "התחברות ל- 2021".

בקשות שלא תוגשנה בהתאם לנדרש באתר לא תובאנה לדיון.


אתר התמיכות המקוון מותאם לכניסה באמצעות דפדפן Google Chrome בלבד (האתר אינו מותאם לכניסה באמצעות דפדפן Internet Explorer).

בהצלחה
לאור עדכון חוזר מנכ"ל מינואר 2021 לסעיף 10.6 לנוהל תמיכות במוסדות ציבור על-ידי רשויות הרשויות המקומיות, שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2006, שונה טופס מס' 3 למסמכים השנתיים בבקשת התמיכה באתר.
שלום רב, יש להיכנס לאתר התמיכות המקוון באמצעות דפדפן Google Chrome בלבד. כניסה למערכת בעזרת דפדפן Internet Explorer אינה מאפשרת להציג את הבקשה בצורה תקינה.