LOGO_H.jpg

תמיכות שנה 2020
 
ברוכים הבאים לאתר התמיכות המקוון של עיריית הרצליה !
 
מוסדות ציבור המעוניינים להגיש בקשה לתמיכה מעיריית הרצליה לשנת 2020, יגישו את בקשתם באמצעות אתר זה, באופן הבא:
 
מוסד ציבורי שלא הגיש בקשת תמיכה בשנת 2019
מוסד ציבורי שלא הגיש בקשת תמיכה בשנת 2019במערכת התמיכות המקוונת, ימלא את מס' העמותה ולאחר מכן יבחר באפשרות "הרשמה ל- 2020".
 
מוסד ציבורי שהגיש בקשת תמיכה בשנת 2019
מוסד ציבורי שהגיש בקשה בשנת 2019במערכת התמיכות המקוונת, פרטיו שמורים במערכת ולכן ימלא את מס' העמותה והסיסמא שלו (משנה קודמת) ולאחר מכן יבחר באפשרות "התחברות ל- 2020" (מוסד שאינו זוכר את הסיסמא משנה קודמת יבחר באפשרות "שכחתי סיסמא" לקבלת סיסמא חדשה). 
לתשומת ליבכם, המסמכים הקבועים וחלק מפרטי טופס הבקשה הראשי הועתקו משנה קודמת. עליכם לעבור על כל טופס הבקשה ועל המסמכים הקבועים שהועתקו,  ולעדכנם במידה וחלו שינויים בפרטים שהועתקו משנה קודמת.
 
באתר קיימות הנחיות מפורטות להגשת הטפסים ויש לפעול על-פיהן במהלך הגשת הבקשה. מומלץ להיעזר בתיקיית מחשב שתפתחו לצורך שמירת המסמכים הסרוקים הנדרשים במערכת וצירופם לתיק הבקשה.
 
מוסדות המעוניינים להגיש בקשה לתמיכה ביותר מתחום אחד, יעשו זאת באמצעות בקשה אחת בה יסומנו כל התחומים עבורם מבוקשת התמיכה (מוסד ציבור לא יכול להגיש יותר מבקשה אחת).
 
לתשומת ליבכם,
 
המועד האחרון להגשת בקשות תמיכה לשנת 2020 הינו עד ליום 9.2.2020(להלן "המועד הקובע").
 

שימו לב!

בתאריך 10.02.2020 ינעל האתר ולא ניתן יהיה להגיש בקשות חדשות. תינתן אפשרות להשלמת מסמכים, על-פי החלטת העירייה, ועד למועד אשר ייקבע ויפורסם על-ידה בנפרד.
 
בקשות שלא תוגשנה בהתאם לנדרש באתר לא תובאנה לדיון.
 
אתר התמיכות המקוון מותאם לכניסה באמצעות דפדפן Google Chrome בלבד (האתר אינו מותאם לכניסה באמצעות דפדפן Internet Explorer).
 
בהצלחה 
 
 
שלום רב, יש להיכנס לאתר התמיכות המקוון באמצעות דפדפן Google Chrome בלבד. כניסה למערכת בעזרת דפדפן Internet Explorer אינה מאפשרת להציג את הבקשה בצורה תקינה.