LOGO_H.jpg

תמיכות שנה 2022
הנחיות להגשת טפסים

הנחיות להגשת טפסים לבקשת תמיכה מעיריית הרצליה לשנת 2022

באתר קיימות הנחיות מפורטות להגשת הטפסים ויש לפעול על-פיהן במהלך הגשת הבקשה.

 
יודגש כי באחריות מגישי הבקשה להתעדכן מול אתר התמיכות בכל הודעה שתפרסם העירייה בקשר עם בקשת התמיכה שהוגשה על ידם ולבצע את המוטל עליהם בהתאם למועדים שיקבעו בהודעת העירייה.